پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸

نان، شیرینی و فرآورده های نانوایی

شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده

کد شناسایی : 3118100002
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721252
وب سایت : www.farkhondeh.com

شرکت صنایع غذایی سپاهان نوبهاران (بیسکویت نکیسا)

کد شناسایی : 3119010003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721800-4
وب سایت : www.nakisabiscuit.com
بالا