پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸

طناب، ریسمان، نخ قند و توری

بالا