دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

شیر و فرآورده های لبنی

شرکت سحرگاه لبن (ریونیز)

کد شناسایی : 3122050003
استان | شهرستان : اصفهان | نجف آباد
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن :
وب سایت : www.sahargahlaban.ir

شرکت طلای ناب کیهان (لبنیات ناب)

کد شناسایی : 3122050001
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52374595-96
وب سایت : nab-dairy.ir

شرکت لبنیات دالانکوه

کد شناسایی : 3118120002
استان | شهرستان : اصفهان | فریدن
ناحیه یا شهرک صنعتی : قطب صنعتی داران
تلفن : 031-57224881-82
وب سایت : www.dalancodairy.ir

شرکت آلاس شیر نقش جهان

کد شناسایی : 3118120001
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سروش بادران
تلفن : 031-38552111
وب سایت : www.allasdairy.com
بالا