پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • تعرفه کادر پایه

  تعرفه کادر پايه در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      صفحه اول (4/5×9/5 سانتيمتر)  180.000 تومان 
      صفحه آخر (4/5×9/5 سانتيمتر)  165.000 تومان 
      صفحه داخل (4/5×9/5 سانتيمتر)  150.000 تومان  
 • تخفیفات تعدد کادر

  تخفيفات تعدد کادر در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک صفحه (17/5 کادر) 20 درصد  
      نصف صفحه بزرگ (10 کادر) 18 درصد  
      نصف صفحه کوچک (7/5 کادر) 15 درصد  
      يک چهارم صفحه (5 کادر) 13 درصد  
      3 کادر 11 درصد  
      يک ردیف (2/5 کادر)  8 درصد  
      2 کادر 5 درصد   
      1/5 کادر 3 درصد 
 • تخفیفات تعدد نوبت

  تخفيفات تعدد نوبت در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک ماهه (4 نوبت)  10 درصد 
      سه ماهه (12 نوبت)  20 درصد 
      شش ماهه (24 نوبت)  30 درصد 
      يکساله (48 نوبت)  40 درصد  
خوانده شده 150888 دفعه
بالا