پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
 • تعرفه کادر پایه

  تعرفه کادر پايه در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      صفحه اول (4/5×9/5 سانتيمتر)   90.000 تومان 
      صفحه آخر (4/5×9/5 سانتيمتر)   80.000 تومان 
      صفحه داخل (4/5×9/5 سانتيمتر)   70.000 تومان  
 • تخفیفات تعدد کادر

  تخفيفات تعدد کادر در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک صفحه (17/5 کادر)   15 درصد 
      نصف صفحه بزرگ (10 کادر)   10 درصد 
      نصف صفحه کوچک (7/5 کادر)   7 درصد 
      يک چهارم صفحه (4 کادر)   5 درصد  
 • تخفیفات تعدد نوبت

  تخفيفات تعدد نوبت در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک ماهه (4 نوبت)   10 درصد 
      سه ماهه (12 نوبت)   20 درصد 
      شش ماهه (24 نوبت)   30 درصد 
      يکساله (48 نوبت)   40 درصد  
خوانده شده 48622 دفعه
بالا